datagott > verkeer

Noran (23.07.2011, 13:09)
Al eens eerder startte ik een discussie onder dit onderwerp.
Deze discussie liep van 14-11-2006 tot en met 04-12-2006 en
is te vinden onder de volgende LINK:

[..]

Nu wil ik de discussie toespitsen op de onmogelijkheid voor de klever
om een botsing te voorkomen bij een noodstop van de voorligger en
geringe afstand tot de voorligger, zeg 5 meter. Verder op de botsing-
snelheden bij zowel hoge als geringe gereden snelheden.

Uit ervaring weet ik dat vele ouderen met het probleem van
bumperkleven worden geconfronteerd!

Ik rijd nog wel eens de N207 van Alphen aan den Rijn richting
Leimuiden als ik naar Amsterdam wil.
Dit is een 80-km weg, waarop niet mag worden ingehaald.
Ik rijd dan buiten de spits daar ik qua leeftijd niet meer werkzaam
ben. Het overkomt mij bij herhaling, dat auto´s mij blijven volgen op
een afstand van zo´n 10 m. (volgtijd: 0,45 s) of zelfs op nog
geringere afstand. Dit gebeurt niet even, maar kilometers lang.
Veelal rijdt er achter zo´n volger zelfs geen enkele andere auto,
waardoor de bestuurder zich zou voelen opgejaagd!
Veelal zijn het bestelbusjes en zelfs vrachtwagens, maar ook
personenauto´s.
Ik moet heel eerlijk bekennen, dat ik niet meer de 80 km/h op de
teller aanhoud. Ik houd een snelheid aan van tussen de 80 en 100 km/h,
daar anders de ergernis niet te overzien is!

Ik heb in MS Excel een spread sheet gemaakt waarmee met behulp van de
variabelen, die bumperkleven bepalen, elke vorm van afstand houden kan
worden doorgerekend en de gevolgen worden getoond.

Ik heb in 2003 dit spread sheet aan Duurzaam Veiligverkeer van CROW
gegeven. In samenwerking met een klein software bedrijfje in
Maastricht, We Focus, zijn we tot een grafisch presentatie gekomen
onder de naam "Bumperkleven". Deze presentatie, met bewegende beelden
en geluid, was tot voor kort op de website van CROW te vinden, maar is
bij de laatste vernieuwing van de website niet meer teruggekeerd. Het
spread sheet verzorgde de berekeningen op de achtergrond.

Eerst wat theorie:

De klever voert tijdens de reactietijd een eenparige beweging uit, dat
wil zeggen hij blijft met dezelfde snelheid, die hij op het tijdstip
nul had, gewoon doorrijden.
Zijn snelheid en ook zijn afgelegde weg verlopen dus lineair met de
tijd. Tijdens het maximaal remmen van de auto verloop de beweging als
een eenparig vertraagde beweging, dat wil zeggen dat de snelheidafname
per tijdseenheid constant is, of eenvoudiger gezegd, de snelheid neemt
per seconde met hetzelfde aantal meters per seconde af. Zijn afgelegde
weg met de tijd verloopt volgens een parabool en wel een bergparabool,
totdat de top is bereikt en de snelheid volledig is uitgeput en de
auto tot stilstand is gekomen. De neergaande tak van de parabool wordt
uiteraard niet gevolgd daar de auto's niet spontaan achteruit gaan
lopen na stilstand!

Basis Formules:

De wiskundige formules waarop een en ander berust zijn erg eenvoudig.
Deze zijn voor de bewegingen van de klever als volgt:

Tijdens de reactietijd:-

St = f(t) = Vo * t [ m ] en
Vt = f(t) = Vo [ m/s ]

Voor het verloop volgens een parabool tijdens het maximaal remmen:-

St = f(t) = Vo * t + 1/2 * a * t² [ m ] en
Vt = f(t) = Vo + a * t [ m/s ]

Daar het hier een vertraging betreft, moet de remvertraging "a" als
een negatieve waarde worden ingevoerd!

De gebruikte symbolen staan voor:

St: de afgelegde weg als functie van tijd, [m]
Vo: de beginsnelheid van het beschouwde remproces, [m/s]
Vt: de snelheid als functie van de tijd, [m/s]
a: de maximum remvertraging van het voertuig [m/s²]

De voorligger, die als eerste de noodstop begint, voert alleen een
eenparigvertraagde beweging uit. De volger doet dat pas na het
verstrijken van de reactietijd, althans als de botsing na de
reactietijd plaatsvindt.

Het valt mij in het verkeer steeds weer op, dat voor de meeste
automobilisten het afstand houden in het verkeer iets gevoelsmatig is
en verder nergens op berust! Vaak wordt er gerefereerd aan ervaring.
Nu is ervaring bij dit onderwerp iets waardoor men op het verkeerde
been wordt gezet. Wanneer gaat het namelijk mis en komt het tot een
aanrijding? Er moet spraken zijn van een noodstop van de voorligger en
onvoldoende afstand, liever volgtijd, tot de voorligger. Als men het
aantal noodstops betrekt op het aantal verkeersbewegingen, dus het
aantal auto´s op de weg, dan blijkt dat een zeer gering percentage op
te leveren. De kans dat men een noodstop meemaakt ligt in de zelfde
orde van grootte als de kans dat men een aanzienlijke prijs wint in de
staatsloterij. Mij zijn beiden nog nooit overkomen. Ergo, aan ervaring
heeft men niets!

Betrekt men het op het aantal ongevallen op de weg, dan blijkt dat
ongeveer 40 % van het totaal aantal het gevolg is van kop-
staartbotsingen, 90 % daarvan had voorkomen kunnen worden door beter
afstand te houden. (citaat: KLPD)

Velen realiseren zich niet dat ook bij het rijden op een extreem korte
afstand, bv. op 5 m afstand, bij een geringe snelheid, de kans op een
botsing even groot is, als bij hoge snelheid en wel met de zelfde
botsingsnelheid! Alleen de absolute snelheden zijn lager!

Een voorbeeld: (A = de klever &; B = de voorligger)

Afstand A tot B (m) 5,00
Reactietijd (s) 1,00
Vertraging (m/s2) A -8,0
Rijsnelheid (km/h) A 120
Rijsnelheid (m/s) A 33,33
Vertraging (m/s2) B -8,0
Rijsnelheid (km/h) B 120
Rijsnelheid (m/s) B 33,33

De situatie na het verstrijken van reactietijd, 1 seconde:

Qua Afstand:

Het nulpunt van het beschouwde remproces ligt, wat betreft plaats en
tijd, bij de voorbumper van de klever. Op het tijdstip nul (0) begint
de klever aan zijn reactietijd en de voorligger aan zijn noodstop!

De volgafstand na de 1 s. reactietijd wordt gevonden door de afgelegde
weg van de voorbumper van de klever af te trekken van de afgelegde weg
van de achterbumper van de voorligger.

In formules wordt dit:

(5 + Vo * t + 1/2 * a * t²) - (Vo* t) = 5 + 1/2 * a * t² (a =
negatief!)

Bij het uitwerken hiervan blijkt dat de afstand bumper tot bumper nog
maar één (1) meter is. Het zal duidelijk zijn, dat er voor de klever
niet veel meer te verdienen valt, ook al zou deze over een
remvertraging van 10 m/s² hebben beschikt!
De maximum remvertraging van moderne personenauto´s ligt in het bereik
van 8 t/m 10 m/s²!
Verder blijkt dat in de formule de rijsnelheid Vo niet meer voorkomt.
Dit betekent, dat exact de zelfde situatie (de ene meter) ook voorkomt
bij b.v. snelheden van 150 of 200 km/h! Bij lagere snelheden gaat dit
nog steeds op tot zo´n 35 km/h.

Qua Snelheid:

Het snelheidverschil na het verstrijken van de reactietijd is gelijk
aan de snelheid van de bumperklever ( deze remt niet!) en die van de
voorligger. In formule is dat:

Vo - (Vo + a * t) = - a * t (m/s)
Dus het product van reactietijd van de klever en remvertraging van de
voorligger.

Het eerste wat hierbij opvalt, is dat ook in deze formule de
rijsnelheid Vo ontbreekt. Opvallend is ook weer hier dat het
snelheidverschil, dus de botsingsnelheid, bij hogere gereden snelheden
gelijk blijft.
Ook bij lagere snelheden, tot zo´n 35 km/h is dit het geval.

Uitgewerkt is de botsingsnelheid: 3,6 *8 *1 = 28,8 km/h.

Wel dient opgemerkt, dat bij hogere snelheden de absolute snelheden
wel hoger zijn! Niet altijd komen de botsende auto´s als een treintje
tot stilstand. Vaak vliegen ze alle kanten op.

Het is zelfs zo, dat het eindresultaat niet veel zou veranderen, als
de bumperklever, in dit geval van extreem kleven (5 m), in het geheel
niet zou remmen. De botsingsnelheid neemt daarbij toe tot ruim 32 km/
h. In mijn rekenmodel kan dit worden gesimuleerd door, of voor de
vertraging van de bumperklever een tot nul naderend negatief getal te
nemen, of een hogere reactietijd aan te houden, bij voorbeeld 2
seconden.

In een uitzending van "Blik op de Weg" van juni 2007 komt het probleem
van afstand houden in het verkeer en dus ook bumperkleven aan de orde.
Ik heb toen nog uitgebreid commentaar geleverd, daar niet alles wat
aan de orde kwam, correct was.

Een en ander is te vinden onder de link:

[..]

Als men over het spread sheet wil beschikken, dan dat even laten
weten! Ik stuur het spread sheet dan als bijlage aan een mailtje toe.

NORAN.
FrankD. (23.07.2011, 14:16)
On Sat, 23 Jul 2011 13:09:45 +0200, Noran wrote
(in article
<c56a16d6-7918-4cfb-8d39-0c761e6ea864>):

> Uit ervaring weet ik dat vele ouderen met het probleem van
> bumperkleven worden geconfronteerd!


1. Niet alleen ouderen worden er mee geconfronteerd.
2. In veel gevallen is de gekleefde zelf de oorzaak van het gekleef.

Heb je de oorzaak al eens bij jezelf gezocht in plaats van je te wentelen in
zelfbeklag en vermoeiende theoretische beschouwingen?
Guido Reijnders (23.07.2011, 15:00)
"FrankD." <frank.d> schreef in bericht
news:a9df
> On Sat, 23 Jul 2011 13:09:45 +0200, Noran wrote
> (in article
> <c56a16d6-7918-4cfb-8d39-0c761e6ea864>):
> 1. Niet alleen ouderen worden er mee geconfronteerd.
> 2. In veel gevallen is de gekleefde zelf de oorzaak van het gekleef.
> Heb je de oorzaak al eens bij jezelf gezocht in plaats van je te wentelen
> in
> zelfbeklag en vermoeiende theoretische beschouwingen?


Wat doet deze meneer fout? Hij zegt dat hij minstens 80 rijdt op een
80-kilometerweg. Dat daar een inhaalverbod geldt valt hem niet aan te
rekenen. Kleven op een 80-kilometerweg met inhaalverbod is volkomen zinloos.
Of je nu 5 meter achter je voorganger rijdt of 50 meter, dat maakt niks uit.
Ik denk trouwens dat kleven op 80-kilometerwegen vaak min of meer onbewust
gebeurt en dat de klever niet direct de bedoeling heeft zijn voorganger op
je jagen.

Guido
Noran (23.07.2011, 15:49)
On 23 jul, 14:16, FrankD. <fran> wrote:
> On Sat, 23 Jul 2011 13:09:45 +0200, Noran wrote
> (in article
> <c56a16d6-7918-4cfb-8d39-0c761e6ea>):
> 1.  Niet alleen ouderen worden er mee geconfronteerd.
> 2.  In veel gevallen is de gekleefde zelf de oorzaak van het gekleef.
> Heb je de oorzaak al eens bij jezelf gezocht in plaats van je te wentelenin
> zelfbeklag en vermoeiende theoretische beschouwingen?


Guido heeft het antwoord al gegeven! De theorie mag misschien iets te
hoog voor jou zijn
gegrepen, maar de conclusies zijn ook voor jou van belang als het om
jouw veiligheid gaat.
NORAN
Marius (24.07.2011, 12:38)
On Sat, 23 Jul 2011 06:49:22 -0700 (PDT), Noran wrote:

>Guido heeft het antwoord al gegeven! De theorie mag misschien iets te
>hoog voor jou zijn
>gegrepen, maar de conclusies zijn ook voor jou van belang als het om
>jouw veiligheid gaat.


Inderdaad en het is sowieso goed om dit aan te kaarten.
Ik heb ook zo verschrikkelijk vaak last van die bumperklevers voor me.
(oud grapje, ik weet het)
\(on\)wijs man (29.07.2011, 00:08)
"Guido Reijnders" <guido> schreef in bericht
news:s7f1
> "FrankD." <frank.d> schreef in bericht
> news:a9df
> Wat doet deze meneer fout? Hij zegt dat hij minstens 80 rijdt op een
> 80-kilometerweg. Dat daar een inhaalverbod geldt valt hem niet aan te
> rekenen. Kleven op een 80-kilometerweg met inhaalverbod is volkomen
> zinloos. Of je nu 5 meter achter je voorganger rijdt of 50 meter, dat
> maakt niks uit.
> Ik denk trouwens dat kleven op 80-kilometerwegen vaak min of meer
> onbewust gebeurt en dat de klever niet direct de bedoeling heeft zijn
> voorganger op je jagen.
> Guido

Misschien is het wel een irritante manier om brandstof te besparen door in
de slipstream te gaan rijden van een voorganger.
Soortgelijke onderwerpen