datagott > financieel.* > financieel.belastingen

Flibsy (20.10.2017, 23:07)
[..]

Ik vroeg mezelf af, de belastingdienst en tenslotte de Rijksoverheid waarom
we belasting moeten betalen over schenkingen en erfenissen, immers, er is
toch al inkomstenbelasting over geheven?

Ik kreeg nog diezelfde dag een zeer uitgebreid antwoord van het ministerie
van financiŽn.
Verhelderend, en ik kan me wel vinden in de benadering.

Bottom line: als belasting op inkomsten uit arbeid legitiem is, is
belasting op deze inkomsten ?zonder inspanning? ook legitiem voor de
verkrijger.
Of en hoe de schenking eerder is belast bij de gever doet niet ter zake -
met dat uitgangspunt wordt niemand te kort gedaan.

Deze belasting levert de schatkist veel op, zonder dat burgers en economie
daarvan veel hinder ondervinden. Andere belastingvormen zouden veel
schadelijker zijn, dus het is niet slim deze heffing af te schaffen en het
geld van elders te halen.

Hieronder, met toestemming van het ministerie, de integrale tekst van het
antwoord.

?
Uiteraard is het belangrijkste doel van de heffing van belastingen het
financieren van overheidsuitgaven. Dat geldt ook voor de belasting op
inkomsten verkregen uit erfenissen. Hieronder zal ik trachten uit te leggen
wat men als rechtsgrond ziet voor de heffing van schenkbelasting. E.e.a.
geldt in gelijke mate voor hetgeen door schenking wordt verkregen.

Van oudsher geldt als rechtvaardigingsgrond voor belasting op erfenissen en
schenkingen het zogenaamde buitenkansbeginsel: erfenissen en schenkingen
worden verkregen zonder dat men daar zelf een "inspanning" voor hoeft te
leveren. Als het legitiem is belasting te heffen over inkomen, dan is het
ook legitiem belasting te heffen over vermogen dat iemand ?zonder
inspanning? toevalt. Burgers zullen het dan ook minder bezwaarlijk vinden
om iets van een dergelijk opgekomen voordeel af te staan dan dat ze afstand
moeten doen van een deel van hun eigen vermogen. (Zie voor het
buitenkansbeginsel bijv.
[..] bij 1.3
en 2.2.3.2.a.).

[over de tarieven]

Het Nederlandse tarief voor erfbelasting kent een dubbele progressie. Voor
die twee verschillende vormen van progressie kunnen twee verschillende
grondslagen worden gevonden.
De wetgever achtte het, zowel bij de invoering van de oorspronkelijke
Successiewet (SW) als bij de herziening daarvan enkele jaren geleden,
redelijk dat voor het tarief werd aangesloten bij de graad van verwantschap
tussen verkrijger en erflater. De gedachte hierachter was dat naarmate de
verwantschap verder verwijderd is, het verwachtingspatroon ten aanzien van
een erfrechtelijke verkrijging afneemt, waardoor de verkrijging meer het
karakter van een buitenkans krijgt, wat een hogere heffing rechtvaardigt.

De rechtvaardiging van de progressie naar de grootte van verkrijging is
gebaseerd op de gedachte dat wanneer de verkrijging groter wordt, het voor
een erfgenaam minder bezwaarlijk is om daarvan een procentueel groter deel
af te staan aan belasting. De basis voor deze gedachte werd gevormd door de
wens van de overheid om door herverdeling de vermogensverhoudingen tussen
burgers te corrigeren.

[economische overwegingen]
Verder is heffing van schenk- en erfbelasting doorgaans economisch minder
verstorend dan heffingen op inkomsten uit arbeid of winst. Ook om
budgettaire redenen kan de heffing binnen het huidige belastingstelsel op
dit moment niet worden gemist. Overigens is over het inkomen uit een
erfenis door de ontvanger nog geen (inkomsten)belasting betaald.
?
Bart Dinnissen (21.10.2017, 00:20)
On 20 Oct 2017 21:07:40 GMT, in nl.financieel.belastingen Flibsy <flibsy> wrote:

[..]
>Of en hoe de schenking eerder is belast bij de gever doet niet ter zake -
>met dat uitgangspunt wordt niemand te kort gedaan.
>Deze belasting levert de schatkist veel op, zonder dat burgers en economie
>daarvan veel hinder ondervinden. Andere belastingvormen zouden veel
>schadelijker zijn, dus het is niet slim deze heffing af te schaffen en het
>geld van elders te halen.
>Hieronder, met toestemming van het ministerie, de integrale tekst van het
>antwoord.


[knip]

Leuk om te lezen, ik wist het niet.

Op het archief waar ik werk zie ik veel materiaal van voorgangers van tegenwoordige
overheidsinstanties die dan nog in de kinderschoenen staan, of (vergeleken met nu) rudimentair werk
doen. Het gaat dan over tiendbelasting en hoornbelasting etc. Toen was belastingheffing voor een
leek nog te overzien.
Flibsy (21.10.2017, 00:54)
Bart Dinnissen <dinnissen> wrote:
> On 20 Oct 2017 21:07:40 GMT, in nl.financieel.belastingen Flibsy <flibsy> wrote:
> Leuk om te lezen, ik wist het niet.
> Op het archief waar ik werk zie ik veel materiaal van voorgangers van tegenwoordige
> overheidsinstanties die dan nog in de kinderschoenen staan, of
> (vergeleken met nu) rudimentair werk
> doen. Het gaat dan over tiendbelasting en hoornbelasting etc. Toen was
> belastingheffing voor een
> leek nog te overzien.


Belasting is een soort lelijk woord voor veel mensen, terwijl het in wezen
de primaire bron van inkomsten voor het land vormt.
Ik vind het daarom niet erg belasting af te dragen, maar ik wil graag wťl
de rechtvaardiging ervan weten. Die zag ik bij
schenking/nalatenschapheffing niet, nu wel.

Het ministerie voegde ook nog een interessant artikel van het Financieele
Dagblad bij waarin onder meer werd betoogd en aangetoond dat het afschaffen
van de belasting funest kan zijn voor de economie van met name regio?s met
veel rijke personen, omdat het bij de erfgenamen de prikkel tot werken
weghaalt, ze leven van de erfenis.
Voor het bewuste artikel volsta ik, wegens copyright, met een link:
<https://fd.nl/frontpage/Print/krant/Pagina/Optiek/577766/lage-erfenisbelasting-is-onliberaal-en-onkapitalistisch>,
maar die vereist waarschijnlijk abonneeschap.
Soortgelijke onderwerpen