datagott > juridisch

skybuck2000 (03.06.2020, 08:14)
Wat mij betreft is het OM in conflict met de EU:

Nieuwe artikel 16 van de EU, "Vrijheid van ondernemerschap (artikel 16)":
[..]

Handvest van de grondrechten van de EU:
[..]

OM: "Zelf fouten in ICT-systemen zoeken":
[..]

Vooral dit zinnetje van het OM bevalt mij niet:

"
Daarnaast mag je het onthullen van informatie niet laten afhangen van een (financiŽle) beloning.
"

Dit zou wel eens in strijd kunnen zijn met het nieuwe artikel 16 van de EU:

"Vrijheid van ondernemerschap (artikel 16)"

De ontdekker, beschrijver en informatie producent omtrent een bug-vondst iswaarschijnlijk in juridisch opzicht de eigenaar omtrent de ontdekking en beschrijving van die bug (informatie).

Zo doende acht ik deze eigenaar wettelijk geeigend om handel te drijven in deze informatie.

Het ontnemen van eigendom kan alleen gebeuren indien dit een algemeen belang dient.

Een voorbeeld:

Indien een bug ontdekt is in een iPhone betreft dit alleen iPhone gebruikers en dit is een beperkte groep van gebruikers. Hier kan dus geen sprake zijn van "algemeen belang" ?!?

Graag eventuele reacties hierop.

Groetjes,
Skybuck.
skybuck2000 (03.06.2020, 08:18)
Plaats de muis cursor over "Handvest van de grondrechten van de EU" en hetvolgende word zichtbaar:

European Union Agency for Fundamental Rights Home page
Handvest van de grondrechten van de EU
Preambule
Titel I: Waardigheid
Artikel 1 - De menselijke waardigheid
Artikel 2 - Het recht op leven
Artikel 3 - Het recht op menselijke integriteit
Artikel 4 - Het verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen
Artikel 5 - Het verbod van slavernij en dwangarbeid
Titel II: Vrijheden
Artikel 6 - Het recht op vrijheid en veiligheid
Artikel 7 - De eerbiediging van het privť-leven en van hetfamilie- en gezinsleven
Artikel 8 - De bescherming van persoonsgegevens
Artikel 9 - Het recht te huwen en het recht een gezin te stichten
Artikel 10 - De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
Artikel 11 - De vrijheid van meningsuiting en van informatie
Artikel 12 - De vrijheid van vergadering en vereniging
Artikel 13 - De vrijheid van kunsten en wetenschappen
Artikel 14 - Het recht op onderwijs
Artikel 15 - De vrijheid van beroep en het recht te werken
Artikel 16 - De vrijheid van ondernemerschap
Artikel 17 - Het recht op eigendom
Artikel 18 - Het recht op asiel
Artikel 19 - Bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering
Titel III: Gelijkheid
Artikel 20 - Gelijkheid voor de wet
Artikel 21 - Non-discriminatie
Artikel 22 - Verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal
Artikel 23 - De gelijkheid van vrouwen en mannen
Artikel 24 - De rechten van het kind
Artikel 25 - De rechten van ouderen
Artikel 26 - De integratie van personen met een handicap
Titel IV: Solidariteit
Artikel 27 - Het recht op informatie en raadpleging van de werknemers binnen de onderneming
Artikel 28 - Het recht op collectieve onderhandelingen en op collectieve actie
Artikel 29 - Het recht op toegang tot arbeidsbemiddeling
Artikel 30 - Bescherming bij kennelijk onredelijk ontslag
Artikel 31 - Rechtvaardige en billijke arbeidsomstandigheden en-voorwaarden
Artikel 32 - Het verbod van kinderarbeid en de bescherming van jongeren op het werk
Artikel 33 - Het beroeps- en gezinsleven
Artikel 34 - Sociale zekerheid en sociale bijstand
Artikel 35 - De gezondheidszorg
Artikel 36 - De toegang tot diensten van algemeen economisch belang
Artikel 37 - Milieubescherming
Artikel 38 - Consumentenbescherming
Titel V: Burgerschap
Artikel 39 - Actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement
Artikel 40 - Actief en passief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen
Artikel 41 - Recht op behoorlijk bestuur
Artikel 42 - Recht van inzage in documenten
Artikel 43 - Europees Ombudsman
Artikel 44 - Recht van petitie
Artikel 45 - Vrijheid van verkeer en van verblijf
Artikel 46 - Diplomatieke en consulaire bescherming
Titel VI: Rechtspleging
Artikel 47 - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht
Artikel 48 - Vermoeden van onschuld en rechten van de verdediging
Artikel 49 - Legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen
Artikel 50 - Recht om niet tweemaal in een strafrechtelijke procedure voor hetzelfde delict te worden berecht of gestraft
Titel VII: Algemene bepalingen
Artikel 51 - Toepassingsgebied
Artikel 52 - Reikwijdte en uitlegging van de gewaarborgde rechten en beginselen
Artikel 53 - Beschermingsniveau
Artikel 54 - Verbod van misbruik van recht

Groetjes,
Skybuck.
Soortgelijke onderwerpen